શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

શાળા પરિવાર

માધ્યમિક વિભાગ

(1) શ્રી સી. એન. પટેલ (આચાર્ય)   (2) શ્રી જી. કે. પટેલ (સુપરવાઈઝર)   (3) શ્રીમતી કે. કે. પટેલ
(4) શ્રીમતી એ. આર. પટેલ    (5) શ્રીમતી એસ. ડી. પટેલ    (6) શ્રી એમ. એ. ઓઝા    (7) શ્રી જે. એ. પરમાર
(8) શ્રી પી. એમ. પટેલ    (9) શ્રી બી.સી. રાવલ    (10) શ્રી એન. આર. પટેલ    (11) શ્રી વી. પી. ઠાકોર
(12) શ્રી એસ. સી. પટેલ    (13) ડૉ. શ્રીમતી જી. વી. રાવલ    (14) કુ. એલ. સી. વિસાત    (15) શ્રીમતી એફ. પી. પટેલ

ઉ. માધ્યમિક વિભાગ

(1) કુ. એસ. એસ. ભોજક (2) શ્રી પી. એમ. ચૌધરી (3) શ્રી કે. એસ. પરમાર   (4) કુ. સી. સી. વણઝારીયા
(5) શ્રી આર. ડી. પટેલ   (6) શ્રી એચ. એસ. પટેલ (7) શ્રી ડી. એસ. સોલંકી    (8) શ્રીમતી વી. એમ. પટેલ   
(9) શ્રીમતી વી. એ. પટેલ   (10) શ્રી વી. એસ. પ્રજાપતિ (11) શ્રી બી. એન પ્રજાપતિ   (12) શ્રી કે. બી. ઠાકોર   
(13) શ્રી એમ. વી. અસારી   (14) શ્રીમતી બી. બી. પટેલ (15) શ્રીમતી એસ. એમ દેસાઈ   (16) શ્રીમતી જી પી પરમાર

વહીવટી વિભાગ (કારકૂન)

(1) શ્રીમતી એમ. એમ. પરમાર   (2) શ્રી બી. ડી. આડતાણી   (3) શ્રી એચ. કે. સોલંકી   (4) શ્રી આર. સી. પટેલ

સેવક

(1) શ્રી બી. એસ. રાજપૂત (નાયક)   (2) શ્રી ડી. સી. ભીલ    (3) શ્રી એમ. જી. ભરવાડ
(4) શ્રી કે. એસ. પટેલ   (5) શ્રી કે. કે. પટેલ  (6) શ્રી જે. ડી. પટેલ

ઉ. માધ્યમિક વિભાગ - સ્ટાફ

   ઉ. માધ્યમિક વિભાગ - સ્ટાફ

માધ્યમિક વિભાગ - સ્ટાફ

  માધ્યમિક વિભાગ - સ્ટાફ

વહીવટી વિભાગ (કારકૂન)

  વહીવટી વિભાગ (કારકૂન)

સેવક

asdsadsa

  સેવક