શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

વાલી મીટીંગ

વાલી મીટીંગ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર ના એક્ષામ સેક્રેટરી ની હાજરીમાં વાલીઓને સંબોધન કરતા શાળા ના આચાર્યશ્રી સી એન પટેલ

વાલી મીટીંગ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       વાલી મીટીંગ માં ઉપસ્થિત રહેલ ગુજરાત બોર્ડ ના સેક્રેટરી શ્રી જી ડી પટેલ

વાલી મીટીંગ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       વાલીઓને માર્ગદર્શન આપી રહેલ ગુજરાત બોર્ડ ના સેક્રેટરી શ્રી જી ડી પટેલ

વાલી મીટીંગ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       વાલીઓને માર્ગદર્શન આપી રહેલ ગુજરાત બોર્ડ ના સેક્રેટરી શ્રી જી ડી પટેલ