શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

સ્વચ્છતા અભિયાન

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના શિક્ષકગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના શિક્ષકગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના શિક્ષકગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના શિક્ષકગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના શિક્ષકગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના શિક્ષકગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના શિક્ષકગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શહેરની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના શિક્ષકગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શાળાની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શાળાની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શાળાની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

સ્વચ્છતા અભિયાન

gsdfsdfsdfsdfsdf

       સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શાળાની સફાઈ કરી રહેલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ