શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

રમત ગમત

Sport

patek philippe replica સ્વામી વિવેકાનંદ હિલ્શીલ્ડ ક્રિકેટ ટૂર્નામે ન્ટની ફાઇનલ મેચમાં ખેલાડીઓનો પરીચય મેળવતા શાળાના આચાર્યશ્રી ચંદ્રકાન્ત્ભાઇ

Sport

patek philippe replica ગુજરાત રાજ્યમાં રનર્સઅપ અને અમદાવાદ ઝોનમાં ચેમ્પીયન સ્વામી વિવેકાનંદ હિલશીલ્ડ ક્રિકેટ ટૂર્નામે ન્ટ (અંડર -૧૯ )

Sport

patek philippe replica શેઠ એમ એન હાઇસ્કુલ માં બરોડા ક્રિકેટ એસો. ના કોચિંગ સેન્ટર નો ઉદઘાટન સમારંભ

Sport

patek philippe replica શેઠ એમ એન હાઇસ્કુલ માં બરોડા ક્રિકેટ એસો. ના કોચિંગ સેન્ટર નું ઉદઘાટન કરતા બરોડા ક્રિકેટ એસો. ના ઉપપ્રમુખ શ્રી રાકેશભાઈ

Sport

patek philippe replica શેઠ એમ. એન. હાઇસ્કૂલ માં બરોડા ક્રિકેટ એસો. ના કોચિંગ સેન્ટર ના ઉદઘાટન પ્રસંગે બેટિંગ કરી પીચ નું ઉદઘાટન કરતા મંડળ ના મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ

Sport

patek philippe replica શેઠ એમ એન હાઇસ્કુલ માં બરોડા ક્રિકેટ એસો. ના કોચિંગ સેન્ટર નો ઉદઘાટન સમારંભ

Sport

patek philippe replica શાળામાં યોજાયેલ લીંબુ ચમચી સ્પર્ધા

Sport

patek philippe replica શાળામાં યોજાયેલ લીંબુ ચમચી સ્પર્ધા

Sport

patek philippe replica શાળામાં યોજાયેલ કોથળા દોડ

Sport

patek philippe replica શાળામાં યોજાયેલ કોથળા દોડ

Sport

patek philippe replica શાળામાં યોજાયેલ કોથળા દોડ

Sport

patek philippe replica શાળામાં યોજાયેલ કોથળા દોડ

Sport

patek philippe replica શાળામાં યોજાયેલ કોથળા દોડ

Sport

patek philippe replica ગુજરાત રાજ્ય ટેક્વૉન્ડો રમત - પટેલ હિમાની એમ. પાટણ જીલ્લામાં પ્રથમ સ્થાને વિજેતા

Sport

patek philippe replica વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી નરેશભાઈ પટેલ ના કોચિંગ માં બેટિંગ પ્રેક્ટીસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ

Sport

patek philippe replica વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી ના કોચિંગ માં બેટિંગ પ્રેક્ટીસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ

Sport

patek philippe replica વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી ના કોચિંગ માં બેટિંગ પ્રેક્ટીસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ

Sport

patek philippe replica વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી ના કોચિંગ માં બેટિંગ પ્રેક્ટીસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ

Sport

patek philippe replica વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી ના કોચિંગ માં બેટિંગ પ્રેક્ટીસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ

Sport

patek philippe replica વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી ના કોચિંગ માં બેટિંગ પ્રેક્ટીસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ

Sport

patek philippe replica વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી નરેશભાઈ પટેલ ના કોચિંગ માં બેટિંગ પ્રેક્ટીસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ

Sport

patek philippe replica ક્રિકેટ કોચિંગ આપી રહેલ શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી

Sport

patek philippe replica ક્રિકેટ કોચિંગ આપી રહેલ શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી

Sport

patek philippe replica ક્રિકેટ કોચિંગ આપી રહેલ શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી

Sport

patek philippe replica ક્રિકેટ કોચિંગ આપી રહેલ શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી

Sport

patek philippe replica ક્રિકેટ કોચિંગ આપી રહેલ શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી નરેશભાઈ પટેલ

Sport

patek philippe replica ક્રિકેટ કોચિંગ આપી રહેલ શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી નરેશભાઈ પટેલ