શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

શિક્ષક ગણ

ઉ. માધ્યમિક વિભાગ
ભોજક સ્મિતાબેન સુંદરલાલ
પટેલ બીનાબેન ભાઈચંદભાઈ
વણઝારીયા ચંપાબેન ચતુરભાઈ
ચોધરી પ્રતાપભાઈ માનસિંહભાઈ
સોલંકી ધીરુભાઈ શંકરલાલ
પરમાર કાન્તિભાઈ સદાભાઈ
પટેલ રડીયાભાઈ ડાહ્યાભાઈ
પટેલ હરીશભાઈ સવાભાઇ
પટેલ વર્ષાબેન અંબાલાલ
પટેલ વર્ષાબેન મોહનલાલ
પ્રજાપતિ વિષ્ણુભાઈ સગરામભાઈ
દેસાઈ શિલ્પાબેન મોહનભાઈ
અસારી મુકેશકુમાર વિશ્રામભાઈ
ઠાકોર કપુરજી બાવાજી
પ્રજાપતિ ભાવેશ નટવરલાલ
પરમાર ગીતાબેન પ્રભુભાઈ
માધ્યમિક વિભાગ
ચંદ્રકાંત એન. પટેલ (આચાર્યશ્રી)
પટેલ ગંગારામ ખુશાલભાઈ (સુપરવાઈઝર)
પટેલ કૈલાસબેન કાંતિલાલ
મનોજકુમાર અંબાલાલ ઓઝા
વિરમજી પ્રતાપજી ઠાકોર
રાવલ ભદ્રેશકુમાર ચીમનલાલ
ડો. ગાયત્રીબેન વ્રજલાલ રાવલ
વિસાત લીલાબેન ચંદુભાઈ
સવિતાબેન દેવલુંભાઈ પટેલ
પટેલ સંજયકુમાર ચુનીલાલ
પટેલ પ્રકાશકુમાર મફતલાલ
પરમાર જયેશ અંબાલાલ
પટેલ નરેશકુમાર રાયચંદભાઈ
વહીવટી વિભાગ (કારકૂન)
ભગુભાઈ ડી. આડતાણી
હર્ષદભાઈ કે. સોલંકી
મંજુલાબેન એમ. પરમાર
રાહુલભાઈ સી. પટેલ
સેવક
દિનેશભાઈ સી. ભીલ
જીગ્નેશભાઈ ડી. પટેલ
કાલિદાસ એસ. પટેલ
કિશોરભાઈ કે. પટેલ
માતમભાઈ જી. ભરવાડ
બળદેવભાઈ એસ. રાજપૂત