શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

પ્રાર્થના

Prarthana

આ શાળા માં ખુલ્લા મેદાનમાં વૃક્ષોના છાયે પ્રાર્થના કરી શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે છે.

Prarthana

આ શાળા માં ખુલ્લા મેદાનમાં વૃક્ષોના છાયે પ્રાર્થના કરી શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે છે.

Prarthana

આ શાળા માં ખુલ્લા મેદાનમાં વૃક્ષોના છાયે પ્રાર્થના કરી શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે છે.

Prarthana

આ શાળા માં ખુલ્લા મેદાનમાં વૃક્ષોના છાયે પ્રાર્થના કરી શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે છે.

Prarthana

આ શાળા માં ખુલ્લા મેદાનમાં વૃક્ષોના છાયે પ્રાર્થના કરી શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે છે.

Prarthana

આ શાળા માં ખુલ્લા મેદાનમાં વૃક્ષોના છાયે પ્રાર્થના કરી શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે છે.