શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

નવરાત્રી

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ

નવરાત્રી

gsdfsdfsdfsdfsdf

       નવરાત્રી મહોત્સવ