શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

કારોબારી સભ્યો

પ્રમુખ

  શ્રી ડો. જયંતીભાઈ કે. પટેલ

ઉપપ્રમુખ

  શ્રી મહેન્દ્રભાઈ કે. પટેલ

મંત્રી

  શ્રી મનસુખભાઈ એન. પટેલ

સહમંત્રી

asdsadsa

  શ્રી બાબુભાઈ આઈ. પટેલ

ખજાનચી

  શ્રી જયેશભાઈ એમ. વ્યાસ

               ઉત્તર ગુજરાત યુવક મંડળ - પાટણ ના સ્કુલ બોર્ડ કમિટીના સભ્યશ્રીઓના નામની યાદી વર્ષ 2014-15

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો સરનામું
1 શ્રી ડો. જયંતીભાઈ કે. પટેલ પ્રમુખ જુનાગંજ બજાર, પાટણ
2 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ કે. પટેલ ઉપપ્રમુખ મદાથ નો માઢ, શારદા ટોકીઝ, પાટણ
3 શ્રી મનસુખભાઈ એન. પટેલ મંત્રી ગુર્જરવાડો, પાટણ
4 શ્રી બાબુભાઈ આઈ. પટેલ સહમંત્રી હિંગળાચાચર, પાટણ
5 શ્રી જયેશભાઈ એમ. વ્યાસ ખજાનચી વિપીનભાઈ ની બોર્ડીંગ, પાટણ
6 શ્રી પ્રવિણભાઈ બી. ભટ્ટ હિસાબનીશ શિવપાર્ક સોસાયટી, પાટણ
7 શ્રી ગિરીશભાઈ બી. પટેલ કારોબારી સભ્ય 37, વિભાગ-2, અર્બુદાનગર સોસાયટી, પાટણ
8 શ્રી કનુભાઈ ટી. પટેલ " ગાયત્રી મંદિર ની સામે, પાટણ
9 શ્રી ડો. પી. જી. પટેલ " જુનાગંજ બજાર, પાટણ
10 શ્રી સુરેશભાઈ સી. પટેલ " કલ્પેશ ટ્રેડીંગ, બગવાડા દરવાજા, પાટણ
11 શ્રી મનોજભાઈ કે. પટેલ " 61, દેવદર્શન સોસાયટી, કાલકા રોડ, પાટણ
12 શ્રી ભરતભાઈ ડી. પરમાર " હર્ષનગર ની સામે, મીરા દરવાજા રોડ, પાટણ
13 શ્રી પિયુષભાઈ ડી. આચાર્ય " સુરેશ્વર એસ્ટેટ, નાગરિક બેંક ની સામે, પાટણ
14 શ્રી ઘનશ્યામભાઈ જી. પટેલ " 1, ચિત્રકૂટ સોસાયટી, પાટણ
15 શ્રી સતિષભાઈ કે. ઠક્કર " 6-એ, સારથી એસ્ટેટ, રત્નમની સોસાયટી ની બાજુ માં, પાટણ
16 શ્રી નરેન્દ્રભાઈ આર. પટેલ " મદાથ નો માઢ, શારદા ટોકીઝ, પાટણ
17 શ્રી પ્રવીણભાઈ એચ. પટેલ " દેવદર્શન ની સામે, કાળકા રોડ, પાટણ
18 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ વી. પટેલ " ગુર્જરવાડો, પાટણ
19 શ્રી મહેશભાઈ એમ. પટેલ " 31, ભગવતી નગર સોસાયટી, પાટણ
20 શ્રી કશ્યપભાઈ એચ. પટેલ " 8, અષ્ટવિનાયક  સોસાયટી, ડીસા હાઇવે રોડ, પાટણ
21 શ્રી ડો. શંકરભાઈ એ. પટેલ " સંતોકબા હોલ ની બાજુ માં, પાટણ
22 શ્રી દેવજીભાઈ એસ. પરમાર " નાની સરા, પાટણ
23 શ્રી ડો. હિમ્મતભાઈ એમ. ઝવેરી " કાનુડા જવેલર્સ, પાટણ
24 શ્રી અતુલભાઈ કે. પટેલ " ઉમેદ પટેલ નો માઢ, છીંડિયાદરવાજા, પાટણ
25 શ્રી શૈલેષભાઈ આઈ. પ્રજાપતિ " ખોખરવાડો, પાટણ
26 શ્રી મધુભાઈ કે. પટેલ " મસ્જીદ ની સામે,  શારદા ટોકીઝ, પાટણ
27 શ્રી પ્રતિકભાઈ પી. સાલવી " ત્રીશેરીયું, સાલવી વાડો, પાટણ
28 શ્રી અંબાલાલ નાગરદાસ પટેલ " બાલાપીર ની શેરી, છીંડિયાદરવાજા, પાટણ
29 શ્રી જયંતીભાઈ ટી. પટેલ " માતાનો પાડો, ખોખરવાડો, પાટણ
30 શ્રી કિશોરભાઈ સી. રાવલ " શાહનો પાડો, ઘીવટો, પાટણ