શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ અંતર્ગત જીસીઈઆરટી ના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર શ્રી એચ એન ચાવડા નું સ્વાગત કરી રહેલ શાળા ના આચાર્યશ્રી ચંદ્રકાંત પટેલ

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ અંતર્ગત જીસીઈઆરટી ના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર શ્રી એચ એન ચાવડા વિદ્યાર્થીઓને સંબોધી રહ્યા છે

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ અંતર્ગત જીસીઈઆરટી ના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર શ્રી એચ એન ચાવડા વિદ્યાર્થીઓને સંબોધી રહ્યા છે

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ અંતર્ગત શાળા ના આચાર્યશ્રી ચંદ્રકાંત પટેલ વિદ્યાર્થીઓને સંબોધન કરી રહ્યા છે

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ અંતર્ગત શાળા ના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ અંતર્ગત શાળા ના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ નિહાળતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

આરોગ્ય અને જીવન શિક્ષણ

gsdfsdfsdfsdfsdf

       વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ નિહાળતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ