શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

જ્ઞાન સપ્તાહ

જ્ઞાન સપ્તાહ

gsdfsdfsdfsdfsdf

patek philippe replica watches       તા. 1-9-2014 શાળા સંકુલની સામુહિક સફાઈ કરતા વિદ્યાર્થીઓ

જ્ઞાન સપ્તાહ

       તા. 1-9-2014 શાળા સંકુલની સામુહિક સફાઈ કરતા વિદ્યાર્થીઓ

જ્ઞાન સપ્તાહ

       તા. 1-9-2014 રંગોળી સ્પર્ધા

જ્ઞાન સપ્તાહ

       તા. 1-9-2014 રંગોળી સ્પર્ધા

જ્ઞાન સપ્તાહ

       તા. 2-9-2014 સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નાવલિ

જ્ઞાન સપ્તાહ

       તા. 2-9-2014 સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નાવલિ

જ્ઞાન સપ્તાહ

       તા. 2-9-2014 સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નાવલિ

જ્ઞાન સપ્તાહ

      તા. 4-9-2014 વૃક્ષારોપણ - જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીના O.S. શ્રી ડો. સુરેશભાઈ પટેલ

જ્ઞાન સપ્તાહ

      તા. 4-9-2014 વૃક્ષારોપણ

જ્ઞાન સપ્તાહ

      તા. 4-9-2014 વૃક્ષારોપણ

જ્ઞાન સપ્તાહ

      તા. 4-9-2014 વૃક્ષારોપણ

જ્ઞાન સપ્તાહ

      નિવૃત શિક્ષકોનું શાળામાં સન્માન તથા આરતી ઉતારી કરવામાં આવેલી ગુરુ વંદના

જ્ઞાન સપ્તાહ

      નિવૃત શિક્ષકોનું શાળામાં સન્માન તથા આરતી ઉતારી કરવામાં આવેલી ગુરુ વંદના

જ્ઞાન સપ્તાહ

      વેશભૂષા

જ્ઞાન સપ્તાહ

      વેશભૂષા

જ્ઞાન સપ્તાહ

      વેશભૂષા

જ્ઞાન સપ્તાહ

      વેશભૂષા

જ્ઞાન સપ્તાહ

      વેશભૂષા

જ્ઞાન સપ્તાહ

      વેશભૂષા

જ્ઞાન સપ્તાહ

      વેશભૂષા

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના સુપરવાયઝર

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના આચાર્યશ્રી

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના શિક્ષક

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના શિક્ષક

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના શિક્ષક

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના સેવક

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના સેવક

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના સેવક

જ્ઞાન સપ્તાહ

      સ્વયં શિક્ષકદિનના સેવક