શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

ભૂતપૂર્વ આચાર્યશ્રી

શેઠ એમ એન હાઇસ્કુલ જે 1-3-1951 થી પાટણ માં શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે. ત્યારે આ શાળા માં અત્યાર સુધી નિયુક્ત થયેલા તમામ આચાર્યશ્રી ના નામ અને તેમનો કાર્યકાળ નીચે મુજબ છે.

(1) શ્રી એ. બી. ઠક્કર (1951 - 1956)
(2) શ્રી એચ. આર. ત્રિવેદી (1956 - 1958)
(3) શ્રી આઈ. એમ. દવે (1958 - 1962)
(4) શ્રી આર. ટી. ભટ્ટ (1962 - 1964)
(5) શ્રી એમ. એમ. જાની (1964 - 1970)
(6) શ્રી જે. બી. ખત્રી (1970 - 1988)
(7) શ્રી એસ. કે. વ્યાસ (1988 - 1990)
(8) શ્રી એન. એમ. પરીખ (1990 - 1993)
(9) શ્રી કે. એન. સોની (1994 - 1995)
(10) શ્રી કે. કે. પટેલ (1996 - 2002)
(11) શ્રી એચ. કે. પટેલ (I.C.) (2002 - 2003)
(12) શ્રી સી. એન. પટેલ (2004)