શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

ઇકો ક્લબ

ઇકો ક્લબ

gsdfsdfsdfsdfsdf

        ઇકો ક્લબ ના સભ્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાળા ના બાગ બગીચા ની લેવાતી માવજત

ઇકો ક્લબ

gsdfsdfsdfsdfsdf

        ઇકો ક્લબ ના સભ્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાળા ના બાગ બગીચા ની લેવાતી માવજત

ઇકો ક્લબ

gsdfsdfsdfsdfsdf

        ઇકો ક્લબ ના સભ્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાળા ના બાગ બગીચા ની લેવાતી માવજત