શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

સંપર્ક કરો

We are here

Sheth M. N. HighSchool &
Late. Smt. Nathiben Chandulal Lallubhai Sandesara Higher Secondery School

Address : Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

Phone : (02766) 234440
Web : www.shethmnhighschool.edu.in

Email : shethmnhighschoolpatan@gmail.com

Get in touch